Diagramy fazowe w ceramice

Osoba odpowiedzialna:

Przedmiot zapoznaje z podstawowymi dla ceremiki diagramami fazowymi oraz sposobami tworzenia przekrojów izotermicznych

 1. Omówienie dwuskładnikowych układów fazowych.
 2. Omówienie trójskładnikowych układów fazowych.
 3. Zapoznanie się z bazami danych układów fazowych.
 4. Wykorzystanie bazy danych – Phase equilibria diagrams.
 5. Zapoznanie się z komputerowymi bazami układów fazowych.
 6. Samodzielne wyszukiwanie i praca z wybranymi przez studentów układami fazowymi.
 7. Samodzielne wyszukiwanie i praca z wybranymi przez studentów układami fazowymi.
 8. Kolokwium cząstkowe.
 9. Nietlenkowe układy fazowe.
 10. Jakościowa i ilościowa interpretacja wybranych układów dwu i trójskładnikowych.
 11. Układy fazowe z roztworami stałymi – jakościowa i ilościowa interpretacja.
 12. Układy fazowe czteroskładnikowe – sposoby przedstawiania i interpretacji.
 13. Przekroje izotermiczne.
 14. Sposoby wykonywania i interpretacja jakościowa i ilościowa przekrojów izotermicznych.
 15. Kolokwium zaliczeniowe.