Diagnostyka zmian biochemicznych w ludzkich koncentratach krwinek czerwonych (KKCz) z zastosowaniem spektroskopii oscylacyjnej, SPEC-DIAG-RED


        

Kierownik projektu:

Wykonawcy projektu:

Numer grantu:

 • LIDER/13/0076/L-8/16/NCBR/2017

Data rozpoczęcia:

 • 2018-03-01

Data zakończenia:

 • 2021-07-01

Ze względu na wzrost zapotrzebowania pacjentów na całym świecie na terapię wspomagającą z zastosowaniem koncentratu krwinek czerwonych (KKCz) pojawia się zapotrzebowanie na wydajną technologię, która umożliwi dostarczenie szybkiej informacji na temat jakości KKCz. Celem niniejszego projektu jest opracowanie i ewaluacja nowej metodologii opartej na wykorzystaniu spektroskopii rozpraszania ramanowskiego (RS) i absorpcyjnej spektroskopii w podczerwieni (IR) do diagnozy kondycji erytrocytów w KKCz pod względem ich zmian biochemiczny. W projekcie planuje się badania KKCz z naciskiem na analizę ich zmian wynikających z cech dawcy, wieku i charakterystyki preparatu, poziomu stresu oksydacyjnego i uszkodzenia indukowanego (etap I i II). Planuje się wykorzystanie nowych technologii (IR/RS) w kombinacji z innymi metodami klasycznymi jak spektrofotometria absorpcyjna, analiza gazów krwi, cytometria przepływowa, mikroskopia sił atomowych, ektocytometria, barwienia histologiczne, morfologia krwi i pomiar wybranych parametrów biochemicznych. Celem ostatniego etapu projektu (III), jest ewaluacja otrzymanej metodologii i ocena poprzednio wybranego zestawu markerów spektroskopowych do analizy zmian biochemicznych w KKCz, w odniesieniu do wybranej grupy pacjentów. Metodologia SPEC-DIAG-RED zostanie wykorzystana do oceny stanu KKCz, które są rutynowo przetaczane w klinice do grupy pacjentów z ostrą białaczką szpikową i/lub limfoblastyczną. Realizacja projektu nie wpłynie na procedury medyczne wykonywane zgodnie z sztuką lekarską, gdyż przewiduje się pobieranie niewielkiej próbki KKCz (1mL) która zostaje po wykonaniu transfuzji lub bezpośredni pomiar przez ściany pojemnika KKCz. Stan pacjentów będzie oceniony przed i po transfuzji oraz skorygowany ze stanem KKCz wyznaczonym za pomocą SPEC-DIAG-RED.

Utworzona baza danych, umożliwi na zrozumienie relacji pomiędzy stanem KKCz ocenionym przez SPEC-DIAG-RED i stanem pacjenta po transfuzji co pozwoli na ewaluację końcową metodologii.

Kierownik projektu: Katarzyna M. Marzec

  Brak danych do wyświetlenia