Tematyka badawcza Katedry

Podstawowa działalność badawcza Katedry prowadzona jest w pięciu zasadniczych obszarach:
 1. badania strukturalne krzemianów i siloksanów,
 2. siloksany i silseskwioksany jako prekursory ceramiczne,
 3. amorficzne i krystaliczne fosfokrzemiany jako potencjalne materiały bioceramiczne,
 4. krzemianowe i siloksanowe powłoki i cienkie filmy na podłożach metalicznych i tlenkowych,
 5. polimery przewodzące i krzemoorganiczne.
W wymienionych obszarach badawczych jako podstawowe metody badawcze są stosowane i rozwijane metody spektroskopowe (FT-IR, Raman, MAS-NMR) oraz dyfrakcyjne (XRD, SAXS).
Szczegółowo są obecnie realizowane badania w ramach tematów z  których najważniejsze to:
 1. Siloksany i silseskwioksany jako prekursory materiałów ceramicznych – (badania częściowo finansowane z grantu 18.18.160.414),
 2. Szkło-krystaliczne biomateriały na bazie likwacyjnych szkieł krzemianowo-fosforanowych finansowanie z grantu 18.18.160.695
 3. Struktura i właściwości zeolitów i smektytów oraz ich zastosowanie do otrzymywania nowych tworzyw ceramicznych, zgłoszony projekt grantu
 4. Opracowanie sposobu otrzymywania powłok na różnych podłożach z układu  Al2O3-SiO2;  TiO2-Al2O3 i TiO2-Al2O3-SiO2  zgłoszony projekt grantu
 5. Otrzymywanie i badania strukturalne materiałów krzemianowych, krzemianowo-fosforanowych i fosforanowych – temat statutowy 11.11.160.688,
 6. Badania nad kontrolowaną syntezą siloksanowych polimerów preceramicznych – badania własne 10.10.160.253