Granty KBN

TEMAT

Kierownik grantu

Okres realizacji

Kształtowanie ceramicznych warstw kompozytowych na stopach tytanu metodą hybrydową do zastosowań medycznych Dr Magdalena Rokita 2006 - 2009
Materiały ceramiczne oparte na zeolitach Dr Włodzimierz Mozgawa 2004 - 2007
Kompleksy i nanokrysztaly metali przejsciowych stabilizowane polimerami o układzie sprzeężonych wiązan podwójnych Dr hab. Magdalena Hasik 2004 - 2007
Likwacyjne szkła krzemianowo-fosforanowe jako potencjalne szklokrystaliczne biomateriay Dr Maciej Sitarz 2004 - 2007
Nowe materiały – nanomateriały do zastosowań w technice i medycynie: bioaktywne powłoki ceramiczne Prof Mirosław Handke, Dr Magdalena Rokita 2003 - 2005
Dyspersje wodne polimerów przewodzących Dr Jadwiga Laska 2001 - 2004
Elektroforetyczna modyfikacja kompozytów węglowych ceramiką tlenkową Dr Anna Stoch 2001 - 2002
Budowa zeolitów i ich nowe zastosowania w materiałach ceramicznych Dr Włodzimierz Mozgawa 1999 - 2002
Badania układów polimery skoniugowane - metale z grupy platynowców i otrzymywanie, charakterystyka fizykochemiczna i katalityczna Dr Magdalena Hasik 1999 - 2001
Badania spektroskopowe w zakresie bliskiej podczerwieni roztworów i powłok polimerów przewodzących oraz ich blend z innymi powszechnie stosowanymi polimerami Dr Jadwiga Laska 1998 - 2000
Spektroskopia oscylacyjna krzemianów o złożonych polianionach pierścieniowych Prof. Mirosław Handke 1996 - 1998
Szkliste i krystaliczne materiały krzemianowo fosforanowe jako potencjalne biomateriały i materiały dla elektroniki Prof. Mirosław Handke 1996 - 1998
Polianiliny domieszkowane wybranymi heteropolikwasami, otrzymywanie, własności spektroskopowe i katalityczne Prof. Adam Proń 1995 - 1997