Kolokwium wstępne dla studentów II roku WIMiC przeniesionych z UJ

  1. Zagadnienia:

    1. Umiejętność interpretacji symboli grup przestrzennych w zapisie międzynarodowym (rozpoznanie układu krystalograficznego, klasy symetrii typu sieci Bravais oraz charakterystyka elementów symetrii poszczególnych grup przestrzennych);
    2. Umiejętność posługiwania się tablicami Wyckoffa oraz tworzenia tablic dla wybranych grup przestrzennych (P2, Pm, P2/m, P4, P4/m, C2 i I4);
    3. Rozpoznawanie rodzajów wiązań występujących w substancjach krystalicznych na podstawie elektroujemności wg. Paulinga oraz Gorlicha, obliczanie procentu jonowości wiązania, podział struktur jonowych na izo-, anizo- oraz mezodesmiczne, wyznaczanie liczby koordynacyjnej na podstawie promieni jonowych;
    4. Reguły Paulinga.