1. Kryształ w ujęciu makro i mikroskopowym; krawędź kryształu i ściana kryształu a prosta i płaszczyzna sieciowa. Wprowadzenie pojęcia komórki elementarnej. Układ osi krystalograficznych i współrzędne w komórce elementarnej. Wskaźniki [uvw] prostych sieciowych i (hkl) płaszczyzn sieciowych w komórce elementarnej. Określanie wskaźników krawędzi i ścian kryształów o wybranych kształtach.

2. Podstawowe prawa krystalografii. Prawo pasowe. Wyznaczanie metodą algebraiczną i geometryczną wskaźników wspólnej krawędzi dwóch płaszczyzn (osi pasa płaszczyzn) oraz płaszczyzny należącej równocześnie do dwóch pasów płaszczyzn. Płaszczyzny sieciowe w rzucie na płaszczyznę XY, YZ lub XZ. Projekcja stereograficzna pośrednia ścian kryształu; ćwiczenia indywidualne z wykorzystaniem baz danych i modeli kryształów.

3. Elementy symetrii kryształu – centrum symetrii, płaszczyzny symetrii, osie symetrii (ćwiczenia na modelach). Przekształcenia izometryczne. Symbolika międzynarodowa i graficzna elementów symetrii. Projekcja stereograficzna bezpośrednia elementów symetrii kryształu. Zapis macierzy przekształceń izometrycznych.

4. Analiza macierzy przekształceń. Rozpoznawanie macierzy przekształceń izometrycznych, rozpoznawanie macierzy osi właściwych i inwersyjnych, określanie kąta obrotu osi na podstawie charakteru macierzy. Mnożenie macierzy przekształceń.

5. Generowanie grup punktowych metodą analityczną – ćwiczenia indywidualne.

6. Rozpoznawanie układów krystalograficznych na podstawie elementów symetrii. Projekcja elementów symetrii kryształów - ćwiczenia indywidualne z wykorzystaniem modeli kryształów. Grupy symetrii punktowej (klasy symetrii) – zapis międzynarodowy.

7. Rozpoznawanie klas symetrii kryształów – ćwiczenia z modelami oraz z wykorzystaniem baz danych. Klasy symetrii punktowej w zapisie Schoenfliesa. Generatory grup punktowych.

8. 14 typów komórek Bravais – omówienie w oparciu o kryteria wyboru komórki elementarnej. Opis elementów symetrii związanych z translacją – osi śrubowych i płaszczyzn ślizgowych.

9.  Grupy przestrzenne; symbolika międzynarodowa grup przestrzennych, opis elementów symetrii w poszczególnych grupach przestrzennych (ćwiczenia indywidualne z wykorzystaniem baz danych).

10. Pojęcie odległości międzypłaszczyznowej, kąta odbłysku i kąta ugięcia. Zadania z wykorzystaniem wzoru na odległości międzypłaszczyznowe i wzoru Braggów–Wulfa. Reguły wygaszeń systematycznych. Wskaźnikowanie rentgenogramów.

11. Pojęcie symetrii lokalnej, liczebności i pozycji Wyckoff’a.  Położenia atomów/jonów w komórce elementarnej. Praca indywidualna z wykorzystaniem tablic Wyckoff’a i baz danych.

Kryształ a cząsteczka. Elektroujemność a wiązanie chemiczne w krysztale. Model kryształów kowalencyjnych, jonowych, metalicznych i molekularnych. Kryształy jonowo-kowalencyjne. Reguły Paulinga. Struktury izo-, anizo- i mezodesmiczne.

12. Struktura substancji krystalicznych a grupy przestrzenne – zajęcia tablicowe i komputerowe.

13. Zapoznanie się z programem do wizualizacji struktur krystalicznych. Komputerowe generowanie struktur krystalicznych. Płaszczyzny sieciowe w wybranych strukturach krystalicznych. Rozmiary i kształty komórek elementarnych. Ile atomów/jonów przypada na komórkę elementarną? – ćwiczenia na podstawie wygenerowanych struktur.

14. Komputerowe generowanie struktur krystalicznych. Określanie typów wiązań w kryształach. Różnicowanie graficznego przedstawiania struktur krystalicznych w zależności od rodzajów występujących wiązań. Wyznaczanie LK jonów na podstawie wygenerowanych struktur.

15. Zajęcia zaliczeniowe. Zajęcia przeglądowe – podsumowanie całości materiału.